Niepubliczne przedszkole PLUSZAK
zaprasza do zapoznania się ofertą


 

 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola z dnia 08.04.2022 r.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679/D2022000067901.pdf Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pluszak” w Iławie zarządza, co następuje:


1. Znosi się wymóg obowiązkowego noszenia maseczek zarówno w odniesieniu do pracowników jak i osób wchodzących do przedszkola z zewnątrz (rodzice, opiekunowie, dostawcy itp.).

2. Znosi się wymóg obowiązkowego mierzenia temperatury ciała osób wchodzących do przedszkola.

3. Znosi się zakaz wchodzenia do przedszkola dla rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci. Jednocześnie podtrzymuje się zakaz wchodzenia do przedszkola dla osób z objawami infekcji.

4. Znosi się zakaz organizowania spotkań, imprez i uroczystości rodzinnych oraz przedszkolnych, z udziałem rodziców na terenie przedszkola. Jednocześnie rekomenduje się taki sposób organizowania w/w spotkań, aby w pomieszczeniach przedszkolnych nie gromadziło się w takim samym miejscu zbyt dużo osób (np. uroczystość w poszczególnych grupach odbywać się będzie w różnych dniach). Produkty spożywcze przynoszone do przedszkola z zewnątrz, np. słodycze urodzinowe, podlegają zasadom BHP i przepisom wymaganym przez SANEPID.

5. Rekomenduje się w dalszym ciągu wszystkim osobom wchodzącym do przedszkola dezynfekowanie rąk.

6. Podtrzymuje się konieczność przestrzegania zakazu przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych i z objawami infekcji, a także wymóg natychmiastowego odbierania z przedszkola dzieci chorych.

7. Podtrzymuje się procedury dezynfekowania i wietrzenia pomieszczeń przedszkolnych.

8. Rekomenduje się zakaz przynoszenia do przedszkola przedmiotów zbędnych, niewymaganych w procesie wychowania przedszkolnego (np. zabawek, książek i innych przedmiotów z domu lub podwórka).

9. Utrzymuje się procedurę operacji bezgotówkowych.

10. Przywraca się czynność mycia zębów, przy zachowaniu odpowiednich wymogów higienicznych.

11. Wszystkie pozostałe wymogi i uregulowania stosuje się zgodnie ze Statutem i regulaminami przedszkola.

12. Wszystkie zmiany i rekomendacje obowiązują w obydwu placówkach Niepublicznego Przedszkola „Pluszak”.

13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

 

Nr konta do wpłat: 76 1240 1604 1111 0010 0554 2306
BANK PEKAO S.A. I ODDZ. W IŁAWIE

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i inne Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w zakresie awansu zawodowego oraz kwalifikacji nauczycieli, Statut Przedszkola

Serdecznie zapraszamy również na profil "Pluszaka" na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym, co dzieje się w naszym Przedszkolu.