Rodo

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO – dla rodziców

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" w Iławie, ul. Sikorskiego 1 i Smolki 11.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę do nas napisać na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Lub zadzwonić: 661 087 379

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas procesu rekrutacji oraz podczas wyrażania zgody na udział Państwa dziecka w takich wydarzeniach, jak: wycieczki, spacery, udział w konkursach, publikację wizerunku na stronie internetowej przedszkola i portalach społecznościowych, badaniach przesiewowych (np. badanie logopedyczne, stomatologiczne).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez przedszkole "Pluszak"?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi opieki, wychowania oraz edukacji dla Państwa dziecka/dzieci w pełnym zakresie zdefiniowanym w odrębnej dokumentacji pedagogicznej

• prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz sporządzania dokumentacji z tym związanej

• organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadkach określonych odrębnymi przepisami

• zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dziecka/dzieci w przypadku zgłoszonych i potwierdzonych diagnoz medycznych, np. w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowych albo indywidualnych preferencji żywieniowych

• umożliwienia korzystania przez dziecko/dzieci z pełnej oferty placówki w zakresie organizowania czynnego wypoczynku, rekreacji, imprez okolicznościowych i kulturalnych

• umożliwienia udziału dziecka/dzieci w konkursach między przedszkolnych, miejskich itp.

• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu, dopóki Państwa dziecko/dzieci będą uczęszczać do naszej placówki lub dopóki nie wycofają Państwo zgody. W szczególnych wypadkach, jeśli dane Państwa lub Pańskiego dziecka/dzieci będą widniały w materiałach promujących przedszkole, np. na dyplomach, pucharach i innych pamiątkowych akcesoriach, dane te będziemy wykorzystywać i przetwarzać, dopóki nie wycofają Państwo zgody w tym zakresie.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu nasze usługi:

• imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

• data i miejsce urodzenia dzieci/dziecka oraz numery PESEL

• adres zamieszkania dziecka/dzieci i rodziców/opiekunów

• numery i serie dokumentów tożsamości rodziców/opiekunów (dowód osobisty, paszport)

• numery telefonów do rodziców/opiekunów dziecka

• adres poczty elektronicznej rodziców

• informacje dotyczące miejsca pracy lub nauki rodziców/opiekunów dziecka/dzieci

• informacje dotycząca wielodzietności rodziny dziecka/dzieci

• informacje dotyczące chorób dziecka/dzieci lub ich niepełnosprawności

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znalazło

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w szczególności dane Państwa dziecka/dzieci przekazujemy Urzędowi Miasta w Iławie, w szczególności Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli (w zakresie rekrutacji oraz pozyskiwania dotacji, a także w systemie Systemu Informacji Oświatowej), lekarzom, pedagogom, psychologom i innym specjalistom w związku z przeprowadzaniem badań przesiewowych, na które wyrazicie Państwo zgodę, organizatorom konkursów i innych imprez kulturalno – oświatowych, jeśli wyrazicie Państwo zgodę na udział dziecka/dzieci w takim wydarzeniu, pracownikom Poradni psychologiczno – Pedagogicznej oraz innym podmiotom działającym w takim samym zakresie, jeśli wyrazicie Państwo zgodę na objęcie dziecka/dzieci opieką/badaniem/terapią tej placówki, Sądowi Rodzinnemu oraz innym podmiotom sądowym, jeśli zwrócą się do Przedszkola z prośbą lub żądaniem udzielenia takich informacji pod rygorem wymagalności, pracownikom MOPS – u, jeśli informacje takie konieczne są do objęcia opieką dziecka/dzieci lub interwencji środowiskowej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych w takim zakresie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" w Iławie, ul. Sikorskiego 1 i Smolki 11.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę do nas napisać na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Lub zadzwonić: 661 087 379

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od rodziców dziecka/dzieci, do odbioru których jesteście Państwo upoważnieni

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez przedszkole "Pluszak"?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do umożliwienia wydania Państwu dziecka/dzieci wskazanego/wskazanych przez jego/ich rodziców w upoważnieniu do odbioru. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu, dopóki będziecie Państwo figurować w przedszkolnym wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka/dzieci , sporządzonym na podstawie upoważnień złożonych przez rodziców dziecka/dzieci lub dopóki nie wycofają Państwo zgody w tym zakresie.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zrealizować akt wydania Państwu dziecka/dzieci zgodnie z procedurą odbierania dziecka/dzieci z Przedszkola:

• imię i nazwisko

• rodzaj, seria i numer dokumentu identyfikacyjnego (dowód osobisty, paszport)

• adres zamieszkania

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znalazło

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozostają do naszej dyspozycji i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Wyjątkiem mogą być przypadki, kiedy wobec Państwa prowadzone jest postępowanie wyjaśniające lub sądowe w związku z niezachowaniem zasad odbioru dziecka/dzieci z Przedszkola.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania upoważnienia złożonego przez rodziców odnośnie odbioru z Przedszkola przez Państwo ich dziecka/dzieci, a także po okresie ważności upoważnienia, w celu:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia ważności upoważnienia.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych w takim zakresie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w tym zakresie.

 Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO – dla osób ubiegających się o pracę Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" w Iławie, ul. Sikorskiego 1 i Smolki 11.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę do nas napisać na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Lub zadzwonić: 661 087 379

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa, podczas składania dokumentów potrzebnych do aplikowania na stanowisko pracy (cv, list motywacyjny)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez przedszkole "Pluszak"?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do umożliwienia przeprowadzenia procesu zatrudnienia nowych pracowników.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu zakończenia procesu zatrudnienia lub dopóki nie wycofają Państwo zgody w tym zakresie.

 Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc przeprowadzić procedurę zatrudnienia na wolne stanowisko pracy

• imię i nazwisko

• rodzaj, seria i numer dokumentu identyfikacyjnego (dowód osobisty, paszport)

• adres zamieszkania

• dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i wykształcenia

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znalazło

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozostają do naszej dyspozycji i nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas przeprowadzenia procedury rekrutacji, a także w dalszym terminie, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu, w przypadku, jeśli Pastwa aplikacja na wolne stanowisko zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych w takim zakresie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO – dla kontrahentów

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" w Iławie, ul. Sikorskiego 1 i Smolki 11.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę do nas napisać na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Lub zadzwonić: 661 087 379

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zawierania umów usługowo - handlowych

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez przedszkole "Pluszak"?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawierania usług i zakupu towarów

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu, dopóki będziecie Państwo figurować w przedszkolnym wykazie kontrahentów lub dopóki nie wycofają Państwo zgody w tym zakresie.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zrealizować zawarcie umowy na świadczenie usług

• dane teleadresowe firmy

• dane potrzebne do rozliczeń finansowych

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znalazło

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozostają do naszej dyspozycji i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Wyjątkiem mogą być przypadki, kiedy wobec Przedszkola prowadzone jest postępowanie karno – skarbowe lub sanitarno - epidemiologiczne

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy oraz w późniejszym terminie w celu:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych w takim zakresie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO – dla pracowników. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Niepubliczne Przedszkole "Pluszak" w Iławie, ul. Sikorskiego 1 i Smolki 11.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę do nas napisać na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Lub zadzwonić: 661 087 379

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w procesie zatrudnienia

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez przedszkole "Pluszak"?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania przez Państwo obowiązków pracowniczych oraz realizowania postanowień umowy o pracę przez pracodawcę.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu, dopóki będziecie Państwo figurować w przedszkolnym wykazie pracowników lub dopóki nie wycofają Państwo zgody w tym zakresie.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zrealizować postanowienia podpisanej z Państwem umowy o pracę:

• imię i nazwisko

• rodzaj, seria i numer dokumentu identyfikacyjnego (dowód osobisty, paszport)

• adres zamieszkania

• dane związane z wykształceniem oraz kwalifikacjami

• dane związane z przebiegiem dotychczasowej pracy

• dane związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli

• dane związane z ewidencją czasu pracy oraz urlopów

• dane związane z uposażeniem

• dane związane z wynikami badań okresowych i dokumentacją BHP

• dane związane ze szkoleniem pracowników

• dane związane z nadzorem pedagogicznym

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Przedszkole; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znalazło

• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozostają do naszej dyspozycji i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Wyjątkiem mogą być organy karno – skarbowe, sądowe i samorządowe, jeśli wystąpią z wnioskiem o przekazanie tych danych zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas zawarcia umowy o pracę, a także po okresie ważności upoważnienia, w celu:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych, zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa w tym zakresie

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych w takim zakresie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie przetwarzamy Państwa danych w tym zakresie.